ANALISIS D’O FUTURO DE L’ARAGONÉS EN O SEMINARIO TA PROFESORS/AS DE LUENGA ARAGONESA

O diya 17 de chinero se fizió a terzera sesión online d’o Seminario ta profesors/as de Luenga aragonesa, que s’adedicó á a soziolingüistica de l’aragonés, en cheneral, e á reflexionar sobre a luenga koiné, en particular. Os ponens convidaus fueron Antón Eito e Chaime Macuello, profesors d’a Universidat de Zaragoza e autors d’o libro El futuro del aragonés. Un análisis prospectivo y social.

A partir de diferens dinamicas e reflesions d’os ponens e d’os miembros d’o seminario, s’abordoron custions, como a situazión soziolingüistica d’a luenga aragonesa e a suya problematica, a nezesidat d’una luenga koiné, a relazión d’ista con os dialeutos, as carauteristicas que debería tener una luenga koiné, os prechuizios ta os fablans que no tienen l’aragonés como L1, etz.

Amás, se dio cuenta d’as ordens que regulan, respeutivamén, a participazión en proyeutos lingüisticos en luengas propias de Aragón e o reconoximiento de l’acreditazión d’a competenzia lingüistica en ditas luengas, e se fizió menzión d’a revista dichital en aragonés que, dende o Centro de Profesors Ana Abarca de Bolea, se quiere empentar con os mayestos e mayestras que quieran partizipar en o proyeuto.

 


CompartirEmail this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn