aragonario

aragon-on

aragon-on

#EuropeanHeritageDays #EHDays #EHDays2021 #All_Inclusive

Mesa debate sobre “Mujeres en la rehabilitación y la restauración del patrimonio arquitectónico” https://youtu.be/Yd0cDjR7C4g

@iphunizar @catedragborras @Inde @JEP_EHD @coe @IAACCPSERRANO

ℹ https://tinyurl.com/bsauurxn

#EuropeanHeritageDays #EHDays #EHDays2021 #All_Inclusive

Mesa debate sobre “Mujeres y patrimonio cultural: una perspectiva de género”: https://youtu.be/QRF3_Pa0gh0

@iphunizar @catedragborras @Inde @JEP_EHD @coe @IAACCPSERRANO

ℹ https://tinyurl.com/bsauurxn

Leer más ...

agora

blog agora

Aragón 3L

Aragón Natural

catedra

vidal

CTP

chisla radio

cátedra

academia

poctefa

COMUNIDAT DE TREBALLO D’OS PIRINEUS

CTP-Logo-aragonés

COMUNIDAT DE TREBALLO D’OS PIRINEUS

ESTRATEGIA PIRENAICA

L’aragonés ya ye presén en a Comunidat de Treballo d’os Pirineus

Dende a suya creyazión en 1983, a Comunidat deTreballo d’os Pirineus (CTP) se basó en l’enfoque transbugatizo y a cooperazión entre os suyos miembros. A creyazión d’a CTP, refirmada por o Consello d’Europa, fuo una aizión innovadera previa a la política de cooperazión territorial europea. Dimpués de l’empezipiallo d’as iniziativas Interreg I a III en 1989, a CTP se convirtió en Consorzio ta poder chestionar os programas de cooperación España-Franzia-Andorra POCTEFA IV (2007-2013) y POCTEFA V (2014-2020). Animada dende os suyos empezipiallos por a construzión europea y, espezificamén, por a dimensión bugatiza pirenenca, a CTP ye un elemento creyau en forma de ret convocazión evolutiva.

Ta responder a os retos de desembolique d’os territorios pirenencos, a CTP ha d’achustar-se. A estratechia d’a CTP se planteya de traza particular: por o suyo status de Consorcio, que le permite actuar como chestor d’o POCTEFA, a CTP responde más a una estratechia de programa que a una estratechia pirenenca asinas como figura en as orientazions fundaderas d’a CTP. Ista (re)orientazión territorial ha de contemplar, manimenos, o saber fer adquiriu d’as ferramientas finanzieras d’a politica de coesión europea. Asinas, l’alcanz estratechico d’o treballo ye dople: d’una man, identificar os elementos estratechicos d’o desembolique transbugatizo; d’atra man, cuestionar-se internamén sobre a misión d’a CTP como responsable de l’enfoque global d’a cordelera
pirenenca (actualmén, l’Observatorio Pirenenco de Cambio Climatico -OPCC- lidera o campo climatico). Se trata, por tanto, d’un enfoque de vez territorial y organizativo que conleva la construzión estratechica.

Iste treballo ye más enriquidor si se considera que a CTP no ye a unica entidat que estructura l’enfoque transbugatizo. As dos Eurorrechions, As Agrupazions Europeas de Cooperazión Transbugatiza (AECT) y o CGET-Massif des Pyrénées presens en o Pirineu disposan d’a suya propia estratechia y visión d’o desembolique transbugatizo que ha d’estar integrau en a visión global pirenenca. Iste enfoque “relazional” pirenenco a traviés d’as diferens estructuras presens puet estar posible meyán l’adopzión d’a nozión de “macrorrechión pirenenca” que ha figurau como filo conductor.
A metodolochía emplegada ta elaborar ista Estratechia Pirenenca (Epi) se desembolica espezificamén en o capítol II. A dimensión macrorrechional persigue a ideya d’integrazión de diferens escalas d’o desembolique transbugatizo. Iste enfoque ha estau propuesto por as instancias europeas seguindo l’eixemplo alpino.

Folleto d’a Estratechia Pirinenca

estratechiapirinenca